SİMET DRAYTEK BİLGİLENDİRME MANİFESTOSU

1997 yılında HsinChu Tayvan ‘da kurulmuş olan Draytek Corporation, Türkiye ’de 2003 yılından bu yana Simet Bilişim Teknolojileri A.Ş. tarafından temsil edilmektedir. Bu kapsamda binlerce Draytek ürünü Simet tarafından Türk kullanıcılara ulaştırılmıştır. USB ve ISDN modemler ile başlayan süreçte, broadband erişim yöntemlerinin büyük bir bölümü için çözümler sunan Simet ile Draytek ürünlerinin yerel istek ve ihtiyaçlara uyarlanması, ürünlerin geliştirilmesi, katma değerler ile donatılması konusunda Simet kadroları (özellikle Teknik Destek Ekibi - SSH TDM) ve Bayi Kanal yapısı büyük görevler üstlenmiştir.

Eğer bugün Türkiye'de değerli bir Draytek markası var ise öncelikle dünya genelinde yerleşik ülke distribütörleri ve bu ülkelerde bulunan distribütör firmalar tarafından yerel olarak yapılmış çalışmalar ile bu çalışmalara katılmış bayi kanal yapısı sayesindedir.

Simet olarak Türkiye'de 2003 yılından bu yana temsil etmiş olduğumuz Draytek markası ile ilgili olarak;

1- Draytek Türkiye Distribütörü olan kuruluşumuz tarafından Draytek Ana Dağıtıcısı olarak atanmış olan, tarafımızdan bu iş için özel olarak eğitilmiş, donatılmış ve yönlendirilmiş olan (ki daha önce Bilgisayar Ağ Teknolojileri konusunda faaliyeti bulunmayan) ticari etikten yoksun bir firma, üretici firmayı (Draytek) yanıltarak ikinci distribütör olarak atanmıştır. 

2- Yukarıda belirtilmiş olan ticari etik ve onurdan yoksun, omurgasız firma, Simet tarafından uzun yıllar boyunca büyük emek ve özveriler ile büyütülmüş Draytek markasını almakla kalmayıp, aynı zamanda Simet eski personelini (Draytek markası ile ilgili tüm gizli ve özel detaylara sahip) uygunsuz tekliflerle yoldan çıkartarak (her ne şekilde ikna edildiği bilinmemekle birlikte, en hafif söylemle kandırılarak!) kurdurulan devşirme bir şirketle, temsil etmiş olduğumuz (ki tüm faaliyet gelirlerimizin elde edildiği en önemli markalar) üreticiler ile görüşme başlatıp, bazılarını da ikna ederek distribütörlükleri almışlardır.

3- Bu süreç içerisinde kendilerini “inançlı” “dürüst” “dini bütün” olarak sunan ve tüm güçlerini, arkalarında olduğunu çok sonradan öğrendiğimiz bir takım “cemiyet” “cemaat” yapılarından alan bu ticari oluşumlar, halihazırdaki “politik” ve “iktisadi” iklim şartlarında büyümüşlerdir. (Bakınız : Durup dururken görkemli bir törenle 15.Ekim.2018 tarihinde imzalanan Huawei iş ortaklığı sonrası 30.Ekim.2018 tarihinde kazanılan büyük ikramiye : İstanbul Yeni HavaLimanı İhalesi)

4- Ne yazık ki herhangi bir hukuki süreç balatılamayan (ülkemizde çalışmayan rekabet hukuku), kuruluşumuzun temel hedef olarak alındığı bu süreçte, 1997 yılından bu yana “ilkeli” “dürüst” “ARGE temelli” “adaletli” iş anlayışı yara almıştır. (Biliyoruz çok ta kimsenin umurunda değil!) Bu kapsamda kuruluşumuza yapılmış bu haksız, ahlaksız, ilkesiz, ölçüsüz ve omurgasız saldırıyı siz kamuoyuna bildiriyoruz. 

Yıllardır kuruluşumuz ile beraber yol alan kanal profesyonelleri olan sizlerin kuruluşumuza yapılan bu saldırının kim ve hangi “GRUP” şirket tarafından yapıldığını anlayabileceğini ve gereğini takdir edeceğini biliyoruz.

5- 2021 yılı Ağustos ayından Kasım ayına kadar binlerce ürün siparişi tarafımızdan Draytek firmasına verilmiş olmasına rağmen 19 yıldır ürünlerini Türkiye içinde dağıttığımız firmadan “chip krizi nedeni ile yeterince üretim yapılamadığı ve üretim sürelerinin çok uzadığı” bilgisi verilmekteydi. Ayrıca bu süreç içerisinde kanal yapımız vasıtası ile takip edilen onlarca “çok noktalı proje” için yukarıda adı geçen firma bu süreçlere müdahil olmuş ve bizim tarafa olan “chip krizi” diğer tarafa dokunmamıştır.  

6-Son olarak 31.12.2021 tarihi ile sözleşmemizin bitiminden hemen sonra siparişlerimizin karşılanmayacağı (diğer iş ortağı nedeni ile) bildirilmiştir.

Bu tarihten itibaren; Draytek ile olan çalışmamız sonlandırıldığından, siz değerli iş ortaklarımız için eğer çok gerekli ise bu markanın ürünlerini “omurgasız” “haysiyet ve şeref yoksunu” bir firmadan temin etmeniz konusunda bilgilenmenizi rica ederiz.

7- Yaşanılan bu süreçte konu ile hiç bir ilgisi bulunmayan ve fakat “hiç bir şey yapmayarak” “otel-etkinlik ve kokteyl vakıfı/derneği” olmayı başarabilen “sözde” sektör dernek, vakıf ve organizasyonlarına da selamlarımızı iletiyoruz.

8- Kuruluşumuz “sektör”de bu tip firmaların ne şekilde iş yaptığını dikkate almaksızın;

  • İLKELİ 
  • DÜRÜST 
  • İNANÇLI 
  • HAK VE ADALETLİ 

iş anlayışını koruyarak ayakta kalacak, Türkiye'mize, insanımıza yatırım yapmaya devam edecektir.

 

SİMET BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

 

SIMET DRAYTEK INFORMATION MANIFESTO

Founded in 1997 in HsinChu Taiwan, Draytek Corporation has been working as Simet Bilişim Teknolojileri A.Ş. in Turkey since 2003. represented by. In this context, thousands of Draytek products were delivered to Turkish users by Simet. Simet staffs (especially Technical Support Team - SSH TDM) and Dealer Channel structure in adapting Draytek products to local demands and needs, developing products, equipping them with added values, with Simet, which offers solutions for most of the broadband access methods, starting with USB and ISDN modems. took on great duties.

If there is a valuable Draytek brand in Turkey today, it is primarily thanks to the local distributors around the world and the distributor companies in these countries, and the dealer channel structure that participated in these studies.

Regarding the Draytek brand, which we, as Simet, have represented in Turkey since 2003;

1- A company that has been appointed as the Draytek Main Distributor by our organization, which is the Draytek Turkey Distributor, and which has been specially trained, equipped and directed by us for this job (which has not previously been active in Computer Network Technologies) without commercial ethics has misled the manufacturer (Draytek). appointed as the second distributor.

2- The spineless company, which lacks commercial ethics and honor mentioned above, not only bought the Draytek brand, which was enlarged with great effort and devotion for many years by Simet, but also sent Simet ex-employees (with all confidential and private details about the Draytek brand) off the road with inappropriate offers. They started negotiations with the manufacturers that we represented (which are the most important brands from which all our operating incomes are obtained) with a re-used company that was founded by issuing the company (how it was persuaded, but deceived with the slightest rhetoric!), and they obtained distributorships by convincing some of them.

3- During this process, these commercial formations, which presented themselves as "faithful" "honest" "religious whole" and deriving all their strength from a number of "society" "community" structures, which we learned much later, created the current "political" and "economic" climate. grown under the conditions. (See: The big prize won on October 30, 2018 after the Huawei business partnership signed on October 15, 2018 with a magnificent ceremony out of the blue: Istanbul New Airport Tender)

4- Unfortunately, no legal process could be initiated (competition law, which does not work in our country), and in this process, in which our organization was taken as the main target, a "principled" "honest" "R&D-based" "fair" business approach has been injured since 1997. (We know that no one really cares!) In this context, we are informing you of this unfair, immoral, unprincipled, disproportionate and spineless attack on our organization.

We know that you, the channel professionals who have been traveling with our organization for years, can understand who and which "GROUP" company made this attack on our organization and will appreciate the need.

5- Although thousands of product orders were given by us to Draytek company from August to November of 2021, it was reported from the company that we have been distributing its products in Turkey for 19 years, that "due to the chip crisis, sufficient production could not be made and the production times were too long". In addition, the above-mentioned company was involved in these processes for dozens of "multi-point projects" followed through our channel structure during this process, and the "chip crisis" on our side did not touch the other side.

6-Finally, on 31.12.2021, it has been reported that our orders will not be fulfilled (due to the other business partner) immediately after the end of our contract.

From this date; Since our work with Draytek has been terminated, we kindly request you to inform our esteemed business partners that if it is very necessary, you can procure the products of this brand from a "spineless" "deprived of dignity and honor" company.

7- We convey our greetings to the so-called sector associations, foundations and organizations that have nothing to do with the subject in this process, but who have managed to become a "hotel-event and cocktail foundation/association" by "doing nothing".

8- Our organization, regardless of how these types of companies do business in the "sector";

  • PRINCIPAL
  • HONEST
  • BELIEVER
  • RIGHT AND JUSTICE

It will survive by preserving its business approach, and will continue to invest in Turkey and our people.

 

SİMET BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Çok şaşırdığım bir site ve site içeriği ile karşılaştım. Sevgili Simet ailesi öncelikle geçmiş olsun. Ali cengiz oyunu olduğu belli. Aksi halde sektörde Simet gibi bir firmanın böyle sert ifadeyle bir markayı kötülemesi pek akıl karı görünmüyor. Ancak müştelerinizin sizin yeni muadil markalarınıza yönelmesi ve talepçi olması için en azından sizden aldıkları ürünlerin garanti vs işlemleri bitene kadar desteğinizi kesmeseydiniz. Ancak sizlere yapıldığı görünen bu haksızlık anlaşılan çok canınızı sıkmış. Asansör bozuk diye 7 kat merdiven çıkmış gibi olmadım desem yalan olur. Sağlıklı günler diliyorum.

İşte yeni Türkiye gerçeği; cemiyet ve cemaatleri güçlendir, belli alanları onlara bağla, rant oluşturacak işleri organize et....sonra da lüplet!

Drytek ürünleri için yapmış olduğum araştırmada bu sayfayı görünce şok oldum. Çok iyi geri dönüşler aldığım ürünlerin TR de böyle bir durumda olmasına üzüldüm.

Yorum | Comment
0 / 1000