SİMET DRAYTEK BİLGİLENDİRME MANİFESTOSU

1997 yılında HsinChu Tayvan ‘da kurulmuş olan Draytek Corporation, Türkiye ’de 2003 yılından bu yana Simet Bilişim Teknolojileri A.Ş. tarafından temsil edilmektedir. Bu kapsamda binlerce Draytek ürünü Simet tarafından Türk kullanıcılara ulaştırılmıştır. USB ve ISDN modemler ile başlayan süreçte, broadband erişim yöntemlerinin büyük bir bölümü için çözümler sunan Simet ile Draytek ürünlerinin yerel istek ve ihtiyaçlara uyarlanması, ürünlerin geliştirilmesi, katma değerler ile donatılması konusunda Simet kadroları (özellikle Teknik Destek Ekibi - SSH TDM) ve Bayi Kanal yapısı büyük görevler üstlenmiştir.

Eğer bugün Türkiye'de değerli bir Draytek markası var ise öncelikle dünya genelinde yerleşik ülke distribütörleri ve bu ülkelerde bulunan distribütör firmalar tarafından yerel olarak yapılmış çalışmalar ile bu çalışmalara katılmış bayi kanal yapısı tarafından değer katılmıştır.

Simet olarak Türkiye'de 2003 yılından bu yana temsil etmiş olduğumuz Draytek markası ile ilgili olarak;

1- Draytek Türkiye Distribütörü olan kuruluşumuz tarafından Draytek Ana Dağıtıcısı olarak atanmış olan, tarafımızdan bu iş için özel olarak eğitilmiş, donatılmış ve yönlendirilmiş olan (ki daha önce Bilgisayar Ağ Teknolojileri konusunda faaliyeti bulunmayan) ticari etikten yoksun bir firma, üretici firmayı (Draytek) yanıltarak ikinci distribütör olarak atanmıştır. 

2- Yukarıda belirtilmiş olan ticari etik ve onurdan yoksun, omurgasız firma, Simet tarafından uzun yıllar boyunca büyük emek ve özveriler ile büyütülmüş Draytek markasını almakla kalmayıp, aynı zamanda Simet eski personelini (Draytek markası ile ilgili tüm gizli ve özel detaylara sahip) uygunsuz tekliflerle yoldan çıkartarak (her ne şekilde ikna edildiği bilinmemekle birlikte, en hafif söylemle kandırılarak!) kurdurulan devşirme bir şirketle, temsil etmiş olduğumuz (ki tüm faaliyet gelirlerimizin elde edildiği en önemli markalar) üreticiler ile görüşme başlatıp, bazılarını da ikna ederek distribütörlükleri almışlardır.

3- Bu süreç içerisinde kendilerini “inançlı” “dürüst” “dini bütün” olarak sunan ve tüm güçlerini, arkalarında olduğunu çok sonradan öğrendiğimiz bir takım “cemiyet” “cemaat” yapılarından alan bu ticari oluşumlar, halihazırdaki “politik” ve “iktisadi” iklim şartlarında büyümüşlerdir. (Bakınız : Durup dururken görkemli bir törenle 15.Ekim.2018 tarihinde imzalanan Huawei iş ortaklığı sonrası 30.Ekim.2018 tarihinde kazanılan büyük ikramiye (İstanbul Yeni HavaLimanı İhalesi))

4- Ne yazık ki herhangi bir hukuki süreç balatılamayan, kuruluşumuzun temel hedef olarak alındığı bu süreçte, 1997 yılından bu yana “ilkeli” “dürüst” “ARGE temelli” “adaletli” iş anlayışı yara almıştır. Bu kapsamda kuruluşumuza yapılmış bu haksız, ahlaksız, ilkesiz, ölçüsüz ve omurgasız saldırıyı siz kamuoyuna bildiriyoruz. 

Yıllardır kuruluşumuz ile beraber yol alan kanal profesyonelleri olan sizlerin kuruluşumuza yapılan bu saldırının kim ve hangi “GRUP” şirket tarafından yapıldığını takdir edeceğini biliyoruz.

5- 2021 yılı Ağustos ayından Kasım ayına kadar binlerce ürün siparişi tarafımızdan Draytek firmasına verilmiş olmasına rağmen 18 yıldır ürünlerini Türkiye içinde dağıttığımız firmadan “chip krizi nedeni ile yeterince üretim yapılamadığı ve üretim sürelerinin çok uzadığı” bilgisi verilmektedir. Ayrıca bu süreç içerisinde kanal yapımız vasıtası ile takip edilen onlarca “çok noktalı proje” için yukarıda adı geçen firma müdahil olmuştur.  (Bu madde için 2022 yılı ilk haftasında güncelleme yapılacaktır)

6- Yaşanılan bu süreçte konu ile hiç bir ilgisi bulunmayan ve fakat “hiç bir şey yapmayarak” “otel-etkinlik ve kokteyl vakıfı/derneği” olmayı başarabilen “sözde” sektör dernek, vakıf ve organizasyonlarına da selamlarımızı iletiyoruz.

7- Son olarak; kuruluşumuz “sektör”de bu tip firmaların ne şekilde iş yaptığını dikkate almaksızın;

İLKELİ *

DÜRÜST *

İNANÇLI *

HAK VE ADALETLİ *

iş anlayışını koruyarak ayakta kalacak, Türkiye'mize, insanımıza yatırım yapmaya devam edecektir.

 

SİMET BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

 

SIMET DRAYTEK INFORMATION MANIFESTO

Founded in 1997 in HsinChu Taiwan, Draytek Corporation has been working as Simet Bilişim Teknolojileri A.Ş. in Turkey since 2003. represented by. In this context, thousands of Draytek products were delivered to Turkish users by Simet. Simet staffs (especially Technical Support Team - SSH TDM) and Dealer Channel structure in adapting Draytek products to local demands and needs, developing products, equipping them with added values, with Simet, which offers solutions for most of the broadband access methods, starting with USB and ISDN modems. took on great duties.

If there is a valuable Draytek brand in Turkey today, value has been added by the dealer channel structure, which has participated in these studies, with the local studies carried out by the distributors of the countries located throughout the world and the distributor companies located in these countries.

Regarding the Draytek brand, which we, as Simet, have represented in Turkey since 2003;

1- A company that has been appointed as the Draytek Main Distributor by our organization, which is the Draytek Turkey Distributor, and which has been specially trained, equipped and directed by us for this job (which has not previously been active in Computer Network Technologies) without commercial ethics has misled the manufacturer (Draytek). appointed as the second distributor.

2- The spineless company, which lacks commercial ethics and honor mentioned above, not only bought the Draytek brand, which was enlarged with great effort and devotion for many years by Simet, but also sent Simet ex-employees (with all confidential and private details about the Draytek brand) off the road with inappropriate offers. They started negotiations with the manufacturers that we represented (which are the most important brands from which all our operating incomes are obtained) with a re-used company that was founded by issuing the company (how it was persuaded, but deceived with the slightest rhetoric!), and they obtained distributorships by convincing some of them.

3- During this process, these commercial formations, which presented themselves as "faithful" "honest" "religious whole" and deriving all their strength from a number of "society" "community" structures, which we learned much later, created the current "political" and "economic" climate. grown under the conditions. (See: The big prize won on October 30, 2018 after the Huawei business partnership signed on October 15, 2018 with a magnificent ceremony out of the blue (Istanbul New Airport Tender))

4- Unfortunately, in this process, where no legal process could be initiated and our organization was taken as the main target, the "principled" "honest" "R&D-based" "just" business approach has been injured since 1997. In this context, we inform the public about this unfair, immoral, unprincipled, disproportionate and spineless attack on our organization.

We know that you, the channel professionals who have been traveling with our organization for years, will appreciate who and which "GROUP" company carried out this attack on our organization.

5- Despite the fact that thousands of product orders were given by us to Draytek from August to November 2021, the company, whose products we have been distributing in Turkey for 18 years, has been informed that "due to the chip crisis, sufficient production has not been made and the production times are too long". In addition, the above-mentioned company has been involved in dozens of "multi-point projects" followed through our channel structure during this process. (This article will be updated in the first week of 2022)

6- We send our greetings to the so-called sector associations, foundations and organizations that have nothing to do with the subject in this process, but who have managed to become a "hotel-event and cocktail foundation/association" by "doing nothing".

7- Finally; regardless of how these types of companies do business in the "sector";

  • PRINCIPAL
  • HONEST
  • BELIEVER
  • RIGHT AND JUSTICE

It will survive by preserving its business approach, and will continue to invest in Turkey and our people.

 

SİMET BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

İşte yeni Türkiye gerçeği; cemiyet ve cemaatleri güçlendir, belli alanları onlara bağla, rant oluşturacak işleri organize et....sonra da lüplet!

Yorum | Comment
0 / 1000